Over een kleine maand is het zover: dan trekken we allen weer naar de stembus. Hieronder kan je lezen wat de toekomstplannen zijn van CD&V Kalmthout.

Speerpunten verkiezingsprogramma ‘De weg vooruit in Kalmthout’

Een nieuwe busverbinding naar Klina, investeren in kerkgebouwen voor het sociocultureel medegebruik en een gemeentelijke toekomst voor het terrein Diesterweg als speelruimte voor kinderen en jongeren zijn al enkele van de CD&V-prioriteiten.

De bouw van een nieuw gemeentehuis op het Kerkeneind is een project dat CD&V opneemt in haar verkiezingsprogramma. Dit moet plaats bieden aan alle medewerkers van gemeente én OCMW, die vanaf 2019 één nieuwe organisatie vormen. Het OCMW-gebouw op Heuvel wordt dan een ‘welzijnscampus’, waar initiatieven rond gezondheid, welzijn en gezin worden samengebracht. In Achterbroek wenst CD&V ook een dorpshuis, naar het voorbeeld van het nieuwe dorpshuis in Nieuwmoer.

Inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn dit de prioriteiten: bescherming van de groene woonbossen, vrijwaren van het landbouwgebied, afbakenen van plaatsen waar appartementen mogen gebouwd worden, meer zones 30 in het verkeer, school- en fietsstraten en inzetten op deelauto’s en deelfietsen. De werken aan het kruispunt van Achterbroek en de heraanleg met nieuwe fietspaden van de Roosendaalsebaan, de Achterbroeksteenweg en de Putsesteenweg worden de belangrijkste wegenwerken.

De stationsomgeving van Kalmthout moet een aangenaam plein worden met voldoende groen en daarrond plaats voor kantoorfunctie, ouderenwoningen en bouwgronden die jonge gezinnen via erfpacht kunnen aanschaffen. CD&V gaat verder om meer betaalbare woningen aan te bieden in Kalmthout. Dat gebeurt o.a. met nieuwe sociale woningen in de woonuitbreidingsgebieden in Nieuwmoer en Achterbroek. De verdere heraanleg van het Heidestatieplein en de omliggende straten wordt het sluitstuk van de vernieuwde dorpskern in Heide. Op het nieuwe sportpark pleit CD&V voor een turnhal voor de Kalmthoutse turnverenigingen. En de jeugdverenigingen kunnen rekenen op meer middelen vanuit de gemeente voor de bouw van hun nieuwe lokalen.

Inzake veiligheid wil CD&V bijkomend inzetten op ANPR-camera’s en trajectcontrole langs de drukste wegen. Mobiele camera’s worden ingezet om overlast, zoals sluikstort, beter te kunnen bestrijden.

CD&V wil ook verder investeren in de buurtprojecten in de Kalmthoutse wijken. Die brengen mensen samen en dat leidt tot meer zorgzaamheid en hulp tussen buren. Ondernemers kunnen rekenen op bijkomende bedrijfsruimte met de uitbreiding van de KMO-zone Rijkmaker en nieuwe winkels en kinderopvanginitiatieven krijgen financiële steun van de gemeente.

Tot slot, de Kalmthoutse heide heeft nood aan een nieuwe en hogere brandtoren en bluswaterleidingen in het natuurgebied. Deze maatregelen passen in een betere bescherming van het natuurgebied tegen heidebranden. CD&V ijvert ook voor een vernieuwing van de parking en de bezoekersruimte aan de ingang van de Kalmthoutse heide, voor de Vroente.

Lees hier het volledige programma.