De regering moet maatregelen treffen om autodelen nog meer te stimuleren. Het doel van mijn resolutie is om met acht concrete voorstellen het gebruik van deelmobiliteit aan te moedigen. Zo pleiten we ervoor om autodelen fiscaal aantrekkelijker te maken, via een verlaagd btw-tarief en via het mobiliteitsbudget, op termijn voor elke werknemer. Ook moet de overheid een tussenkomst voorzien van de werkgever in deelsystemen. Daarnaast moet in de beheersovereenkomst met NMBS ruimte worden voorzien voor de uitbouw van infrastructuur voor gedeelde mobiliteit aan stations.

“CD&V streeft naar een moderne, veilige en duurzame mobiliteit met een brede variatie en flexibiliteit qua vervoersmiddelen. Deelmobiliteit speelt hierin een cruciale rol als aanvullend transportmiddel. Voor het autogebruik van veel automobilisten is een deelwagen goedkoper dan een private personenwagen. Meer deelwagens betekent minder parkeren, ruimte die vrijkomt. Als we de omslag willen maken moeten we verplaatsingen met gedeelde wagens actief aanmoedigen. De overheid kan dit doen door stimuli, betere infrastructuur, meer flexibiliteit, een duidelijke wegcode en wetgeving, en een verbeterde zichtbaarheid van deelwagens.”

Het aantal personenwagens in België is tussen 2000 en 2019 met 1,2 miljoen gestegen, een toename van 25%. Particuliere wagens staan gemiddeld meer dan 95% van de tijd ongebruikt aan de kant. Terwijl de totale vloot in 2000 nog 58,48 km2 aan parkeerplaatsen innam, was dat in 2019 al 73,62 km2. De totale oppervlakte van parkeerterrein in Vlaanderen is nog bijna drie maal zo groot. Met ongeveer 200 km2 aan parkeeroppervlak – zo’n 30.000 voetbalvelden, oftewel een vierde groter dan de volledige oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – is er in Vlaanderen maar liefst 25 m2 parkeerterrein per inwoner, goed voor in totaal 7 miljoen parkeerplaatsen (meer dan er Vlamingen zijn).

“Eén deelwagen vervangt 5 à 12 privéwagens. Voor gezinnen kan een deelwagen bijvoorbeeld al snel een interessant alternatief zijn voor een tweede wagen. Meer deelwagens betekent minder parkeerruimte, bewuster mobiliteitsgebruik en goedkoper rijden tot bijna 20.000 kilometer per jaar."

Hieronder vindt u de acht voorstellen aan de federale regering uit mijn resolutie, om de praktijk van autodelen bekender en aantrekkelijker te maken:

  1. Op Europees niveau pleiten voor een herziening van de BTW-richtlijn: verlaagd BTW-tarief van 6% voor autodelen, net zoals voor fietsdelen, openbaar vervoer en taxi’s;

  2. Bij sociale partners aandringen op wijziging CAO 019-09: tussenkomst werkgever in gebruik van deelsystemen faciliteren, in afwachting van uitwerking mobiliteitsbudget;

  3. Mobiliteitsbudget voor elke werknemer: fiscaal en RSZ-kader voor deelmobiliteit in het kader van beroepsmatige, woon-werk- en privé-verplaatsingen optimaliseren;

  4. Jaarlijkse nationale monitoring van gedeelde mobiliteit in België

  5. Beheersovereenkomst met NMBS: samenwerken met vervoersregio’s voor uitbouw van mobipunten aan stations met aanwezigheid van gedeelde mobiliteit

  6. Speciale kentekenplaat ontwikkelen voor deelauto’s of aparte code voorzien binnen DIV-databank: zichtbaarheid deelwagens verhogen, parkeercontrole vereenvoudigen

  7. In samenspraak met gewesten: eenduidige parkeerborden en iconen voor deelmobiliteit in de wegcode opnemen, in lijn met Europese voorstellen

  8. In samenspraak met de gewesten: streven naar één standaard in België voor de integratie van deelmobiliteit in Mobility-as-a-Service-platformen en multimodale routeplanners, naar één homogeen afsprakenkader rond MaaS.